1. Din databeskyttelse bliver taget alvorligt

Martin Pedersens Mindelegat, herefter kaldet Fonden, har vedtaget denne privatlivspolitik, som danner grundlag for Fondens behandling af dine persondata, og som fortæller dig om, hvordan vi behandler dine persondata.

Vi tager løbende stilling til, hvordan vi bedst muligt behandler dine data, og vi har især fokus på, at dine grundrettigheder ikke påvirkes negativt. Derfor er vi særligt opmærksomme på risikoen for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme og datafortrolighed generelt.

2. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Fonden er dataansvarlig for persondata og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger

MARTIN PEDERSENS MINDELEGAT
Nørreløkke 4
6200 Aabenraa
Tlf. +45 23 67  68 89
fonde@msoutlook.dk
www.martinpedersensmindelegat.dk
CVR-nr. 35 45 71 19

3. Databehandling sker på grundlag af dit samtykke

I indledningen til Fondens ansøgningsskemaer oplyser vi dig om, hvilke persondata vi behandler om dig, formålet med behandlingen, hvem vi deler oplysningerne med, vores datasikkerhed og dine rettigheder. På det grundlag beder vi om dit samtykke til at behandle oplysningerne, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(a). Ansøgningsskemaet kan først udfyldes, når du har givet dit samtykke. Se i punkt 10 om tilbagekaldelse af samtykke.

4. Hvilke persondata behandler Fonden om dig?

Vi behandler kun de oplysninger, som du – og din handelsskole, hvis du søger et studierejselegat – giver.

Fonden behandler:

 • Almindelige persondata: Kontaktoplysninger, kontonummer, økonomiske og eventuelt familiemæssige oplysninger.
 • Følsomme persondata: Personnummer og eventuelt karakterblad og oplysning om sociale og helbredsmæssige forhold.

Vi indsamler og behandler kun personoplysninger, som er nødvendige for at kunne opfylde formålet med behandlingen, se næste punkt.

5. Formålet med behandling af dine persondata

Indsamling og behandling af dine persondata sker ud fra følgende formål:

 • Behandling af din ansøgning, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(b)(f)
 • Administration af imødekomne ansøgninger, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(b)(f)
 • Opbevaring, administration og videregivelse med henblik på at opfylde krav ifølge lovgivningen, herunder fondslovgivningen, skattelovgivningen og bogføringsloven, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(c)
 • Opfyldelse af andre retlige forpligtelser, fx som følge af henvendelser fra offentlige myndigheder eller domstole, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(c)
 • Varetagelse af IT-sikkerhedsmæssige foranstaltninger for at beskytte dine eller en anden fysisk persons vitale interesser, fx for at imødekomme eller håndtere følgerne af sikkerhedsbrud, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(d).

Dine data bliver ikke brugt til andre formål.

 6. Sletning af unødvendige persondata

Dine oplysninger slettes, når de ikke mere skal bruges og senest efter 5 år fra udløbet af det kalenderår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, stk. 1, for så vidt angår personoplysninger om ansøgere, der har modtaget en legatportion. Personoplysninger om ansøgere, der får afslag, slettes senest efter 3 år, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1. Personoplysninger i papirform opbevares i samme tidsrum. Fondens originale protokol indeholder de ovenfor nævnte personoplysninger om dem, der modtager en legatportion. Protokollen opbevares uden tidsbegrænsning i papirform til historiske og statistiske arkivformål.

7. Beskyttelse af persondata

Vores behandling af persondata foregår efter regler, vi internt har vedtaget med det formål at beskytte dine persondata.

Dine persondata bliver behandlet, så vi i videst muligt omfang undgår, at persondata bliver tilintetgjort, går tabt, bliver ændret, bliver offentliggjort uautoriseret eller at uvedkommende får adgang eller kendskab til dine persondata.

For at undgå datatab tager vi løbende backup af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenticiteten af dine data.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

8. Cookies

Som næsten alle andre hjemmesider anvender vi cookies for at få vores hjemmeside til at fungere og til at gøre brugeroplevelsen bedre for dig.

En cookie er en lille tekstfil, som bliver gemt på din computer, telefon eller andet terminaludstyr, som du bruger til at besøge hjemmesiden. En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus. Cookies bliver enten placeret af os (1. parts cookies) eller en af vores samarbejdspartnere (3. parts cookies).

Vi opdeler cookies i følgende kategorier:

 • Nødvendige
 • Funktionelle
 • Statistisk
 • Marketing

Du kan læse mere om vores hjemmesides anvendelse af cookies, samt hvordan du afviser eller sletter cookies, i vores cookiepolitik, som du kan finde på hjemmesiden.

Det vil fremgå af cookiepolitikken, hvilke typer af oplysninger der indsamles om dig eller dit terminaludstyr, der efter omstændighederne kan udgøre persondata. Det kan fx være:

 • et unikt ID
 • tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon
 • dit terminaludstyrs IP-adresse
 • din geografiske placering
 • hvilke sider du klikker på (interesser og søgehistorik) 
 • information om transaktioner 

 9. Videregivelse af dine persondata

Ved tildeling af legatportioner, får Fondens bank de nødvendige oplysninger til at kunne overføre legatbeløbet. Derudover er Fonden forpligtet til at indberette uddelingen til SKAT. Endelig får Fondens revisor og eksterne IT-leverandører adgang til dine persondata.

Hvis du som handelsskolestuderende søger et studierejselegat, videregiver vi desuden dine persondata til din handelsskole, som kommer med en indstilling og eventuelt supplerende oplysninger om dig, og til en indstillingsgruppe, som kommer med en indstilling til Fondens bestyrelse om fordeling af legatportionerne.

Fonden overfører ikke dine personoplysninger til andre, herunder lande uden for EU eller EØS eller til internationale organisationer.

10. Dine rettigheder

Dine personoplysninger tilhører dig. Derfor har du rettigheder, og Fonden har som dataansvarlig pligter.

Du har ret til:

 1. At få yderligere oplysninger om dine rettigheder
 2. At se dine oplysninger (retten til indsigt)
 3. At få rettet dine oplysninger, hvis der er fejl i dem (retten til berigtigelse)
 4. At få slettet eller begrænset behandlingen af dine oplysninger i visse tilfælde
 5. At gøre indsigelse mod Fondens lovlige behandling af dine oplysninger i visse tilfælde (retten til indsigelse)
 6. At få overført dine oplysninger til en anden dataansvarlig i visse tilfælde (retten til dataportabilitet)
 7. At tilbagekalde dit samtykke til, at Fonden behandler dine oplysninger. Se nærmere herom i næste afsnit
 8. At klage over behandlingen af dine oplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, tlf. 33 19 32 00, dt@datatilsynet.dk, hvor du også kan læse mere om dine rettigheder

Hvis du trækker dit samtykke til behandling tilbage:

 • vil vi ikke være i stand til at behandle din ansøgning, som derfor vil blive anset for at være trukket tilbage af dig
 • påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine persondata på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt
 • kan vi efter omstændighederne være forpligtet til fortsat at behandle alle eller dele af dine oplysninger for at kunne overholde en retlig forpligtelse, fx efter fondsretlige eller skatteretlige regler, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6(c), hvorefter vi kan være berettiget til at afvise din anmodning om sletning, indtil vores forpligtelse ophører.