Til opfyldelse af bestemmelserne i et af afdøde disponent Martin Pedersen for notaren i Lugano, Schweiz, den 23. september 1963 underskrevet testamente samt bestemmelserne i en af Martin Pedersen for den danske konsul i Lugano den 24. september 1963 underskreven fundats oprettedes fundats af 29. april 1970. Fundatsen er konfirmeret ved kongelig bevilling af 12. maj 1970. Med de ændringer, som følger af Civilretsdirektoratets skrivelse af 5. maj 1993, j.nr. 1989-741-1111, vedtægtstillæg af 31. maj 1996, godkendt af Civilretsdirektoratet ved skrivelse af 7. februar 1997, j.nr. 1993-741-01111, vedtægtstillæg af 27. maj 2002, godkendt af Civilretsdirektoratet ved skrivelse af 24. oktober 2002, j.nr. 1998-410-10298, og vedtægtstillæg af 8. november 2005, godkendt af Civilstyrelsen ved skrivelse af 18. april 2006, sagsnr. 03-410-10298, fremkommer følgende

VEDTÆGT.

§ l.

Legatets navn er “Martin Pedersens Mindelegat”. Dets hjemsted er København.

§ 2.

Legatets kapital består dels af de midler, som legatstifteren i henhold til fundatsen af 24. september 1963 har skænket legatet, dels af gavemidler, hvormed legatstifteren senere har suppleret legatkapitalen, og dels af de midler, som på skiftet efter legatstifteren i henholdsvis Schweiz og Sverige er tilfaldet legatet.

§ 3.

Stk. 1. Legatets bestyrelse består af tre personer.

Stk.2. Legatets oprindelige bestyrelse bestod af legatstifterens datter, fru Ulla Rudén, født Pedersen, der var bosat i Sverige, samt af kontorchef Hans Jonsen og højesteretssagfører Gert Jessen. Legatets nuværende bestyrelse består af afdøde Ulla Rudéns mand Alf Rudén samt af Leif N. Lauridsen og Henrik Simonsen. 

Stk. 3. Hvert af bestyrelsens medlemmer skal være berettiget til at udpege sin efterfølger. Afgår et bestyrelsesmedlem ved døden uden at have udpeget sin efterfølger, eller hvis den eller de udpegede ikke kan eller vil påtage sig hvervet, skal det eller de tilbageværende medlemmer være berettiget til at udpege efterfølgeren.

Stk. 4. Legatet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening.

Stk. 5. Der tilkommer bestyrelsen et årligt honorar.

Stk. 6. Bestyrelsen er berettiget til at antage lønnet medhjælp.

§ 4.

Det påhviler legatet at drage omsorg for, at retten til disponent Martin Pedersens gravsted på Gurre Kirkegård om muligt erhverves indtil år 2068 og afholde udgifterne hertil, ligesom det påhviler legatet at drage omsorg for og bekoste gravstedets passende vedligeholdelse i samme tidsrum.

§ 5.

Legatets årlige indtægter – efter fradrag af administrationsudgifter – anvendes til følgende formål, idet legatbestyrelsen dog kan bestemme, at der til kapitalen årligt kan ske henlæggelse af indtægterne:

a.               Støtte til følgende personer og deres efterkommere, såfremt bestyrelsen finder dette påkrævet:

Legatstifterens datter, fru Ulla Rudén

Legatstifterens søsterdatter, fru Anne Marie Petersen

Legatstifterens brodersøn, civilingeniør John Dennak

Legatstifterens broderdatter, fru Else Troyan

Legatstifterens steddatter, fru Birthe Järnefelt

Legatstifterens steddatter, fru Annelise Sundberg

Legatstifterens hustrus søn, regissør Jørgen Krogh.

b.              Støtte til formål, der sigter på at bevare skønhed i naturen samt dyre- og fugleliv.

c.       Støtte til unge handelsmænd under uddannelse med henblik på at berede de pågældende mulighed for videre udvikling og uddannelse i udlandet. Til dette formål skal så vidt muligt anvendes 2 årlige beløb à 2.500 kr. til studerende ved Esbjerg Handelsskole, men legatets bestyrelse skal have frie hænder under hensyn til forholdene til enhver tid.

§ 6.

De legatportioner, der uddeles ifølge denne fundats, kan ikke være genstand for overdragelse eller pantsætning, ej heller for arrest, eksekution eller anden retsforfølgning.

§ 7.

Over legatets formue, dets indtægter og udgifter skal bestyrelsen hvert år aflægge regnskab. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 8.

Stk.1. Skulle forholdene gøre det ønskeligt, at der foretages ændringer i denne fundats, kan bestyrelsen gøre dette med samtykke af Civilretsdirektoratet.

Stk. 2. De hovedformål for legatet, der er angivet i paragraf 5, må dog ikke ændres.

København, den 9. november 2006.

Bestyrelsen for Martin Pedersens Mindelegat

Alf Rudén                                    Leif N. Lauridsen                          Henrik Simonsen